Świetlica szkolna

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna pełni  funkcję  opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną.
Czynna jest  w godzinach 7.00-15.00

ZADANIA I CELE PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Nauczyciele świetlicy prowadzą zajęcia w sposób urozmaicony i dostosowany do potencjału dzieci. Dążą, aby były one formą odpoczynku od zajęć szkolnych, a jednocześnie pobudzały dzieci do dalszego samokształcenia i rozwoju.

Zadania świetlicy:

 • Zapewnienie wychowankom opieki i bezpieczeństwa w godzinach pracy rodziców.
 • Tworzenie warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu dzieci.
 • Rozwijanie zainteresowań intelektualnych, wrażliwości i aktywności twórczej dzieci.
 • Pomoc dzieciom w wyrównywaniu braków.
 • Przestrzeganie Praw Dziecka i Praw Ucznia oraz upowszechnienie wiedzy o tych prawach.
 • Ukazanie dzieciom potrzeby dbania o własne zdrowie.
 • Zapewnienie wychowankom aktywnego wypoczynku, dbanie o rozwój fizyczny dzieci.
 • Kształtowanie kulturalnej postawy wobec drugiego człowieka i środowiska.
 • Współpraca z rodzicami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym.

Cele dydaktyczne:

 • Rozwijanie procesów poznawczych dziecka tj.: myślenie, mowa, uwaga, spostrzegawczość itp.
 • Przekazywanie wiadomości na temat tradycji narodowych.
 • Zapoznanie dzieci z otaczającym  światem oraz normami obowiązującymi w społeczeństwie.
 • Wprowadzenie różnorodnych zabaw: dydaktycznych, ruchowych, twórczych, tematycznych itp.
 • Przekazywanie  wiadomości na temat kultury osobistej dziecka.
 • Przekazywanie wiadomości dotyczących profilaktyki zdrowotnej.
 • Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych poprzez czytanie prasy i literatury dziecięcej, konkursy recytatorskie i czytelnicze.
 • Motywowanie i aktywizowanie uczniów mające na celu podniesienie jakości i zainteresowania edukacją matematyczną, przyrodniczą i informatyczną.
 • Wzbogacenie wiedzy dzieci w zakresie posługiwania się komputerem oraz zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z mediów społecznych.

Cele wychowawcze:

 • Przestrzeganie zasad zachowania się w szkole, świetlicy.
 • Kształtowanie u uczniów postawy sprzyjającej ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu.
 • Kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.
 • Integracja zespołu świetlicowego, kształtowanie kompetencji społecznych, szczególnie tych związanych ze współdziałaniem oraz komunikacją.
 • Wdrażanie wychowanków do poczucia ładu i porządku poprzez poszanowanie wyposażenia świetlicy.
 • Dbanie o bezpieczeństwo.
 • Zwiększenie poczucia własnej wartości dziecka i wiary w siebie.
 • Kształtowanie prawidłowej postawy dziecka i sprawności fizycznej.
 • Kształtowanie sprawności manualnej w zajęciach plastycznych, technicznych, muzycznych i zabawach.

Rodzaje zajęć realizowanych w świetlicy szkolnej

Zajęcia dydaktyczne

Rozmowy, pogadanki , swobodne wypowiedzi, czytanie i słuchanie, redagowanie życzeń, oglądanie ilustracji, spotkanie z ciekawymi ludźmi, rozmowy kierowane, konkursy, próby pisania wierszy i opowiadań, oglądanie albumów, tworzenie regulaminów, symbole narodowe, ważne wydarzenia historyczne itp.

 Zajęcia manualne

Malowanie, rysowanie, prace techniczne, prace gospodarczo – porządkowe (naprawa i przegląd gier) projektowanie, haftowanie, wyszywanie itp. o zajęcia ruchowe: (gry i zabawy świetlicowe) boisko sportowe, plac zabaw, odgadywanie scenek, spacer po okolicy, zabawy sportowe w sali zabaw, układanie puzzli, sala świetlicowa – budowle z klocków, zabawy towarzyskie w kole, gry zespołowe. Twórczość plastyczna jest niezbędna w procesie kształtowania osobowości dziecka. Poprzez zajęcia plastyczne dziecko może wyrażać swoje spostrzeżenia korzystając z różnych technik plastycznych. Wzbogacając różne środki plastycznej wypowiedzi można pobudzić ich wyobraźnię jak i rozwijać talent. Systematycznie zapoznajemy dzieci z różnymi technikami plastycznymi. Zajęcia dostosowane są do możliwości dzieci.

Zajęcia muzyczne

Słuchanie muzyki, zabawy ze śpiewem, nauka piosenek, tworzenie muzyki, śpiewanie piosenek, zabawa przy muzyce. W ramach zajęć muzycznych dzieci poznają również piosenki. Piosenka bowiem jest najprostszym najbliższym dzieciom utworem muzycznym. Sprawia to tekst, który o czymś opisuje, w którym coś się dzieje. Jest źródłem emocjonalnych dziecięcych przeżyć. Zajęcia muzyczno-ruchowe Trzy razy w tygodniu dzieci uczestniczą w zajęciach muzyczno-ruchowych. Organizowane mają zabawy ruchowe ze śpiewem. Walorem ich jest to, iż sprzyjają dobremu nastrojowi, wywołują radość i uśmiech, odprężają psychicznie oraz stanowią doskonałą formę czynnego i bezpiecznego wypoczynku.

 Zajęcia promujące bezpieczeństwo i zdrowie

Systematycznie realizowane są zadania wynikające ze Szkolnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia. Tematykę tę najczęściej realizujemy. Wszystkie Panie na bieżąco reagują na zachowania niewłaściwe. Przeprowadzane są pogadanki i rozmowy. Omawiano: zasady zachowania się w świetlicy, zasady bezpiecznego zachowania się na jezdni, bezpieczne zachowania w lesie, bezpieczne zachowania w domu podczas zabaw, jak wzywać pomoc, jak wzywać pomoc przez telefon alarmowy, jak dbać o zdrowie, zasady higieny osobistej.

Zajęcia multimedialne

Wykorzystanie programów komputerowych, prezentacji multimedialnych, utworów do słuchania /e-booki/, poznawanie nowych gier i zabaw dydaktycznych, zgadywanki, edukacyjne strony dla dzieci.

Gra w szachy i warcaby

Niezwykle popularne gry, w których uczniowie muszą wykazać się inteligencją, sprytem i przewidywalnością. W tego typu grach, każdy ruch jest ważny. Intelektualna rozrywka w klasycznym wydaniu dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych.

Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia…

Wzorowe Świetliki