REKRUTACJA

REKRUTACJA

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Załącznik-nr 1  Formularz zgłoszeniowy ucznia

Załącznik nr 3.  Deklaracja uczestnictwa ucznia

Załącznik nr 5.  Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna ucznia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty do pobrania – nauczyciel

Załącznik-nr 2  Formularz zgłoszeniowy nauczyciela

Załącznik nr 4.  Deklaracja uczestnictwa nauczyciela

Załącznik nr 6.  Oświadczenie uczestnika projektu (nauczyciela) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych