Stop uzależnieniom

Profilaktykę szkolną pojmujemy jako zespół działań ze strony szkoły zmierzający do przeciwdziałania powstawaniu niepożądanych społecznie postaw dzieci i młodzieży. Za podstawę tworzenia programu profilaktyki  przyjmujemy  założenie, że najskuteczniejszą formą profilaktyki jest rozwój osobowości człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności interpersonalnych.

WAŻNYM ELEMENTEM  JEST PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

 W naszej szkole temat ten jest poruszany podczas godzin wychowawczych, zajęć edukacji wczesnoszkolnej, spotkań  z pedagogiem szkolnym oraz specjalistami, we współpracy z organizacjami pozarządowymi czy instytucjami wspierającymi szkołę, takimi jak Gminna Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

Globalizacja mediów i rynków coraz mocniej kształtuje poglądy młodzieży, jej wybory i zachowania. Wielu młodych ludzi ma dzisiaj większe możliwości i częściej dysponuje własnymi pieniędzmi, a jednocześnie grupa ta jest coraz bardziej narażona na oddziaływanie technik sprzedaży i marketingu, których agresywność w odniesieniu do towarów konsumpcyjnych i potencjalnie szkodliwych substancji, takich jak alkohol, stale rośnie. Jednocześnie dominacja wolnego rynku osłabiła w wielu krajach istniejące systemy ochrony zdrowia oraz struktury życia społecznego. Szybkie przekształcenia społeczne i ekonomiczne, konflikty lokalne, ubóstwo, bezdomność oraz izolacja społeczna powodują wzrost destrukcyjnej roli alkoholu i narkotyków w życiu wielu młodych ludzi.

Główne tendencje we wzorach picia alkoholu przez młodzież to częstsze eksperymentowanie z alkoholem i nasilenie picia ryzykownego w postaci picia „ciągami” i upijania się, zwłaszcza nastolatków i młodych dorosłych, a także łączenie alkoholu z innymi substancjami psychoaktywnymi (polinarkomania). Coraz wyraźniej widać u młodzieży powiązania między piciem alkoholu, paleniem tytoniu i używaniem narkotyków.

Młodzi ludzie są bardziej podatni na doznawanie szkód fizycznych, emocjonalnych i społecznych, wynikających ze spożywania alkoholu przez nich samych i przez innych. Silnie są ze sobą powiązane ryzykowne picie i przemoc, niebezpieczne kontakty seksualne, wypadki drogowe i inne, trwałe inwalidztwo i śmierć. Koszty społeczne, ekonomiczne i zdrowotne wynikające z problemów alkoholowych młodzieży stanowią znaczne obciążenie dla społeczeństwa.

Picie i upijanie się przez dzieci i młodzież jest jednym z największych problemów społecznych współczesności. Można i trzeba przeciwstawić się mu z całym zdecydowaniem.

Uczniowie klas I-VI pamiętają o profilaktyce w myśl hasła: „lepiej zapobiegać, niż leczyć…”. Przez ostatnie miesiące utrwalali w/w tematykę.

Dzień 19.12.2022r. był częściowym podsumowaniem „Akcji Stop uzależnieniom”.

Uczniowie naszej placówki zaprezentowali piękne zajęcia, plakaty, wystawy, scenki rodzajowe, warsztaty związane tematycznie z  „Profilaktyką uzależnień”.

Uczniowie otrzymali za w/w działania piękne nagrody ufundowane przez GMINNĄ KOMISJĘ d/s ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

Cała społeczność szkolna składa Podziękowania dla Pani Sylwii Burczyńskiej.

W imieniu uczniów, nauczycieli, rodziców serdecznie dziękujemy panu Burmistrzowi Miasta i Gminy Klimontów panu Markowi Goździewskiemu  za promowanie profilaktyki w naszym środowisku szkolnym i społecznym.

Skip to content