WYTYCZNE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

WYTYCZNE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

TERMINY:
język polski –16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
matematyka –17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
język obcy nowożytny –18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz.9:00

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu ósmoklasisty

• Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
W tym celu Uczniowie poszczególnych klas powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu:

Klasa VIII a – uczniowie wchodzą głównym wejściem o godz. 8.25 z zachowaniem wymaganego odstępu
Klasa VIII b – uczniowie wchodzą drugą bramą (od kuchni) i wejściem do bloku sportowego o godz. 8.35 z zachowaniem wymaganego odstępu
Klasa VIII c – uczniowie wchodzą głównym wejściem o godz. 8.45 z zachowaniem wymaganego odstępu

W trzecim dniu egzaminu (język angielski) uczniowie wchodzą o tych samych porach, tymi samymi wejściami do sal wskazanych wcześniej (informacje o przydziale sal dostępne będą przy wejściu)

Nad przebiegiem właściwego wejścia czuwają wychowawcy klas.

• Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa(zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
• Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
• Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się
• Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
• Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
• Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
• Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5m) oraz mają zakryte usta i nos.
• Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno-lub wielorazową, materiałem, przyłbicą –w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
• Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
2) wychodzi do toalety
3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

• Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą –jeżeli uznają to za właściwe –mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Harmonogram egzaminów ósmoklasisty, maturalnego i zawodowego.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów