COVID – 19. PROCEDURY POSTĘPOWANIA

COVID – 19. PROCEDURY POSTĘPOWANIA

PROCEDURY – POSTĘPOWANIA W PSP W KLIMONTOWIE W CZASIE UDZIELANIA
KONSULTACJI UCZNIOM KL. I-VI W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA COVID – 19

1. Od 1 czerwca 2020 r. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy I-VI.
2. Konsultacje dla uczniów będą odbywać się w salach lekcyjnych.
3. Grupa nie może liczyć więcej niż 12 osób.
4. Konsultacje odbywać się będą zgodnie z planem przekazanym uczniom i rodzicom.
5. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę.
6. Z sali, w której przebywa grupa, zostają usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
7. W sali odległość pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynosi min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
8. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
9. Jeżeli zaistnieje taka konieczność w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych przy wejściu do szkoły dokonany zostanie pomiar temperatury ciała uczniów, pracowników.
10. W przypadku zaobserwowania przez nauczycieli niepokojących objawów chorobowych ucznia, rodzic zostanie w trybie natychmiastowym poinformowany telefonicznie i ma obowiązek niezwłocznie odebrać ucznia ze szkoły.
I. Zasady obowiązujące nauczycieli:
1. Nauczyciele na spotkaniach wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.
2. Nauczyciele na zajęciach z uczniami mają obowiązek dopilnować, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników.
3. Nauczyciele informują uczniów, którzy przychodzą na konsultacje jakie podręczniki i materiały mają zabrać ze sobą, aby nie pożyczali ich od siebie w trakcie zajęć.
4. Grupa uczniów spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
5. Należy wietrzyć salę, w której odbywają się konsultacje, co najmniej raz na godzinę.
6. Nauczyciele zwracają uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce.
7. Nauczyciel po zakończeniu zajęć sprowadza uczniów z zachowaniem odstępu i pojedynczo wypuszcza uczniów.
8.Nauczyciele stosują się do zasad:
– higieny rąk (mycie i dezynfekcja),stosowania środków ochrony osobistej (np.
rękawiczek, maseczek itp.) oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie:
– przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą,
– po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,
– po usunięciu środków ochrony osobistej,
9. Nie należy nosić biżuterii w szkole, – na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk.
10. Na zajęciach obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych, chyba , że zaistnieje sytuacja wyjątkowa.
II. Zasady obowiązujące ucznia:
1. Uczeń otrzymuje możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych.
2. Nie można przyjść na konsultacje, jeżeli jest się chorym lub w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
3. Do szkoły przynosi się własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie można ich pożyczać od innych uczniów.
4. W drodze do i ze szkoły należy korzystać z osłony na usta i nos oraz zachowywać dystans społeczny.
5. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo trzeba zdezynfekować ręce.
6. Pamiętać należy o zasadach:

a. – do pomieszczeń wchodzimy pojedynczo,
b. – obuwie ma być umieszczone w worku,
c. – w sali, w której odbywają się zajęcia, można zdjąć maseczkę.

7. Należy przestrzegać zasad higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem, nie można podawać ręki na powitanie, trzeba zachować dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa i ust.
8. Zachować dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
9. Na zajęciach obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych.
III. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u nauczycieli:
1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
2. Do pracy z dziećmi nie będą angażowani pracownicy/nauczyciele powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
3. Na pomieszczenie do odizolowania pracownika wskazującego objawy chorobowe zostaje wyznaczone odrębne pomieszczenie (pomieszczenie izolacyjne).
4. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zapoznania się z procedurą postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem oraz potrzebnymi numerami telefonów (SANEPiD, Organ Prowadzący i Organ Nadzorujący, służby medyczne).
IV. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia CIVID – 19:
1. Nauczyciele/pracownicy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni zostać w domu i skontaktować się telefonicznie
ze Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Sandomierzu oraz powiadomić Dyrektora. W razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie (999 lub 112) i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
2. W przypadku wystąpienia u nauczyciela/pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie Dyrektor niezwłocznie odsuwa go od pracy. Jeżeli niepokojące objawy występują u nauczyciela wstrzymuje się również przyjmowanie uczniów do szkoły. Obowiązkowo powiadamia Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sandomierzu, Organ Prowadzący, Organ Nadzorujący szkołę, a nauczyciel/pracownik stosuje się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń.
3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał w/w nauczyciel/pracownik poddaje się gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.
4. Należy stosować się ściśle do zaleceń Sanepidu- u przy ustalaniu wdrażania dodatkowych procedur w konkretnym przypadku.
5. Należy przygotować listę osób przebywających w tym samym czasie z osobą podejrzaną o zakażenie, zaleca się im stosowanie do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
6. Zawsze w przypadku wątpliwości należy się zwrócić do Sanepidu-u w celu konsultacji lub uzyskania porady.

Procedury – postępowania w PSP w Klimontowie w czasie udzielania konsultacji uczniom kl. I-VI w czasie epidemii koronawirusa COVID – 19

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA, KTÓRE UCZĘSZCZA DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KLIMONTOWIE