PRACOWITY MAJ

PRACOWITY MAJ

Realizacja projektu „E-dukacja w Gminie Klimontów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 nadal trwa.
Pod koniec kwietnia zakończyły się kolejne kursy doskonalące dla nauczycieli: „Scratch dla początkujących” oraz „Robotyka – zajęcia z wykorzystaniem klocków Lego Mindstorms Education EV3”. Wszyscy uczestnicy kursów otrzymali certyfikaty. Nauczyciele biorący udział w projekcie wzięli udział szkoleniu „Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w projektach”. W kwietniu na stronie internetowej w zakładce „E-dukacja w Gminie Klimontów” ukazało się ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji uczniów do zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu. W zakładce znajduje się również Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami.
Zespół projektowy opracował materiały promocyjne w postaci prezentacji multimedialnej, którą obejrzeli rodzice w trakcie majowej wywiadówki szkolnej. Prezentacja ta została udostępniona na stronie internetowej szkoły. Informacje o tym, kto może brać udział w zajęciach, jakie zajęcia będą realizowane, z czego będą mogli korzystać uczniowie w trakcie zajęć oraz do kiedy trwać będzie rekrutacja zamieszczono na tablicy informacyjnej oraz na ulotkach.
Rekrutacja do zajęć w ramach projektu zakończyła się 17 maja 2019 r. Zrekrutowano ponad 320 uczniów. Listy zakwalifikowanych do poszczególnych rodzajów zajęć dostępne są w Biurze Projektu w godzinach jego pracy. W ostatnią sobotę maja rozpoczęły się już pierwsze zajęcia. Dwudziestu czterech uczniów uczestniczyło w Warsztatach „Planeta Robotów”. Zajęcia okazały się interesujące zarówno dla chłopców, jak i dziewcząt biorących w nich udział. Pozostałe grupy zajęciowe rozpoczną pracę we wrześniu 2019 r.

Zespół Projektowy:
Dorota Rogala i Małgorzata Miłek