W ŚWIETLICY

W ŚWIETLICY

ŚWIETLICA  SZKOLNA

ul. Szkolna 1

Czynna 7.00 – 15.00

 

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczeń może kształcić i rozwijać swoje zainteresowania, może sprawdzić swoje koncepcje, dokonywać prób. Aby pomagać rodzicom w wychowaniu dzieci, świetlica zapewnia wszechstronną opiekę wychowawczą. Planowa i  zorganizowana opieka nad uczniem w godzinach pozalekcyjnych jest ważnym ogniwem pracy szkoły. Podstawowym warunkiem powodzenia pracy wychowawczej jest wszechstronne ukazywanie dzieciom współczesnego życia ,zbliżenie jej do aktywnego w nim udziału. Świetlica to taki neutralny teren, nie przynależny żadnej klasie, żadnemu przedmiotowi, żadnej pracowni, ale wspólny. Tutaj można się spotkać z kolegami przed i po zajęciach, zagrać w szachy, warcaby, gry planszowe i komputerowe, rysować i malować. W trakcie organizowanych zajęć świetlicowych pragniemy dać szansę uczniowi słabemu w nauce, często zniechęconemu brakiem osiągnięć i jednocześnie rozwinąć szczególne zainteresowania uczniów zdolnych.

Plan pracy świetlicy szkolnej wynika z programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły. Treści podzielone są na cykle tematyczne. Wychowawcy organizują pracę dostosowując tematykę zajęć do obchodzonych uroczystości i świąt, pór roku oraz do zainteresowań i potrzeb dzieci. Dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych uczą się planowania pracy, samodzielnego projektowania, podejmowania właściwych decyzji, logicznego myślenia, rozwijają swoje zainteresowania – ,,Jestem kreatywny’’. Kształcą uwagę, pamięć, koordynację, aktywność psychoruchową i sprawność manualną. W ciągu całego roku szkolnego uczniowie otrzymują fachową pomoc w nauce i emocjonalne wsparcie w sytuacjach trudnych, problemowych. Każde dziecko objęte jest należytą opieką i indywidualnym podejściem wychowawczym. Bogata oferta zajęć świetlicowych  oprócz walorów wychowawczych i dydaktycznych ma wartości integracyjne, co przekłada się na klimat i rodzinną atmosferę.

W ramach codziennych zajęć świetlicowych:

 1. Rozwijamy zdolności manualne, poprzez różnorodne techniki plastyczne i  zajęcia praktyczne.
 2. Zapewniamy uczniom aktywny wypoczynek, dbamy o ich rozwój fizyczny poprzez zajęcia sportowe na placu zabaw oraz na boisku szkolnym.
 3. Wyrabiamy nawyki dbania własne zdrowie.
 4. Wskazujemy czynniki wpływające pozytywnie i negatywnie na zdrowie rozwój.
 5. Rozwijamy zdolności muzyczne.
 6. Dostarczamy radości i zadowolenia poprzez organizację różnorodnych zabaw, konkursów.
 7. Rozwijamy zainteresowania czytelnicze.
 8. Kształcimy zdolności poznawcze poprzez gry i zabawy dydaktyczne, konkursy intelektualne, rozwiązywanie krzyżówek, rebusów oraz innych form edukacyjnych utrwalające wiadomości i rozwijających logiczne myślenie.
 9. Wdrażamy wychowanków do poczucia ładu porządku poprzez poszanowanie wyposażenia świetlicy.
 10. Dbamy o kulturę osobistą dzieci poprzez pogadanki, wdrażanie do używania form grzecznościowych oraz poprawnego zachowania.
 11. Uczymy współpracy i współdziałania w grupie rówieśniczej poprzez pogadanki.
 12. Uczymy umiejętności rozwiązywania konfliktów
 13. Zapoznajemy z zasadami bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, podczas zabaw w trakcie zajęć świetlicowych, przerw, podczas ferii zimowych, wakacji dni  wolnych od nauki(wskazywanie ewentualnych zagrożeń)
 14. Pomagamy w odrabianiu zadań domowych.
 15. Uczymy świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowego przekazu, komputera, oglądania filmów edukacyjnych.

 Założenia programowe realizowane będą poprzez następujące formy pracy:

 1. Gry i zabawy intelektualne.
 2. Pogadanki tematyczne.
 3. Zajęcia inspirowane przez dzieci.
 4. Zajęcia plastyczno – techniczne.
 5. Zajęcia umuzykalniające.
 6. Zajęcia czytelnicze.
 7. Zajęcia relaksacyjne.
 8. Odrabianie pracy domowej.
 9. Zajęcia ruchowe.
 10. Konkursy, zagadki, krzyżówki, rebusy.
 11. Gry edukacyjne i planszowe.
 12. Zajęcia wynikające z planu świetlicy szkolnej.
 13. Oglądnie filmów edukacyjnych.

Jestem kreatywny – rozwijam swoje zainteresowania

KONKURSY PLASTYCZNE (galeria):  „Jesienne drzewo” ,  „Wesoły  krasnoludek”, „Talerz z darami jesieni”