Regulamin Rady Rodziców - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie

Przejdź do treści

Menu główne:

Regulamin Rady Rodziców

Strefa rodzica

REGULAMIN RADY RODZICÓW
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego
w Klimontowie

 

Na podstawie art. 53. i 54. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie uchwala regulamin swojej działalności w następującym brzmieniu:

Rozdział I
Postanowienia wstępne

§1

Rodzicielski organ Szkoły nosi nazwę Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie

§2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)     szkole - rozumie się przez to Publiczną Szkołę Podstawową im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie
2)     radzie rodziców - rozumie się przez to Radę Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie
3)     zarząd - rozumie się przez to Zarząd Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie

4)     komisji rewizyjnej - rozumie się przez to Komisję Rewizyjną Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie

§3

Regulamin Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie

1)     cele i zadania rady rodziców,
2)     organizację ogółu rodziców i rady rodziców,
3)     tryb podejmowania uchwał przez radę rodziców,
4)     zasady wyborów do organów rady rodziców,
5)     ramowy plan pracy rady i jej organów,
6)     zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy rady
7)     ramowy preliminarz wydatków rady. 

Rozdział II

Cele i zadania rady rodziców
§4

1.  Celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do organów-szkoły w tym zakresie spraw.
2.  Współdziałanie z dyrektorem szkoły, z wicedyrektorami oraz radą pedagogiczną w zaznajamianiu ogółu rodziców uczniów z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły, z organizacją nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców.
3.    Szczególnym celem rady rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.

§5

Zadaniem rady rodziców jest w szczególności:

1)      pobudzenie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
2)      gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad wydatkowania tych funduszy,
3)      zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły,

4)     występowanie do organu prowadzącego szkołę, organu nadzoru pedagogicznego, dyrektora szkoły, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

Rozdział III
Organizacja ogółu rodziców i rady rodziców

§6

1.    Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców klasy.
2.    Zebranie rodziców wybiera spośród siebie klasową radę rodziców składającą się z 3-5 osób.
3.    Klasowa rada rodziców wybiera spośród siebie przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.
4.    Wszyscy członkowie klasowych rad rodziców tworzą szkolną Radę Rodziców.
5.    Plenarne zebranie rady rodziców wybiera spośród siebie:

1)         3-6 osobowy Zarząd Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami rady,
2)         3 - osobową Komisję Rewizyjną jako organ kontrolny Rady Rodziców.

6.    Plenarne zebranie Rady Rodziców może zadecydować o dokonaniu pełnych wyborów do zarządu i komisji rewizyjnej lub tylko wyborów uzupełniających.
7.    Zarząd na pierwszym posiedzeniu, po plenarnym zebraniu sprawozdawczo - wyborczym rady rodziców, wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, skarbnika i sekretarza.
8.    Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu, po plenarnym zebraniu sprawozdawczo - wyborczym rady rodziców, wybiera spośród siebie przewodniczącego.

§ 7

Zadaniem Zarządu Rady Rodziców jest:

1)         realizowanie celów i zadań rady rodziców,
2)         kierowanie całokształtem prac rady rodziców,
5)         koordynowanie działalności klasowych rad rodziców,
4         zatwierdzanie preliminarza wydatków rady rodziców,
5)         decydowanie o działalności finansowo - gospodarczej,
6)         wypracowywanie opinii i wniosków dotyczących spraw szkoły.

§ 8

Zadaniem przewodniczącego rady rodziców jest:

1)        kierowanie pracami zarządu,
2)        zwoływanie i prowadzenie zebrań rady rodziców oraz zarządu,
3)        kierowanie działalnością finansowo - gospodarczą rady,
4)        bieżące decydowanie o wydatkach funduszu rady w ramach zatwierdzonego preliminarza,
5)        opracowywanie planu pracy i preliminarza wydatków na dany rok szkolny i przedstawienie go do zatwierdzenia prezydium,
6)        przekazywanie opinii i wniosków dyrektorowi i radzie pedagogicznej oraz reprezentowanie rady rodziców na zewnątrz.

§ 9

Zadaniem sekretarza rady rodziców jest:

1)         organizacyjne przygotowywanie zebrań zarządu i rady,
2)         protokołowanie obrad rady i zarządu,
3)         prowadzenie korespondencji i dokumentacji rady.

§10

Zadaniem komisji rewizyjnej rady rodziców jest:

1)        raz w roku kontrolowanie działalności w zakresie zgodności z przepisami regulaminu i uchwałami rady rodziców,

2)       kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności finansowo - gospodarczej, w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości,

3)        składanie rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami pokontrolnymi,
4)        kontrolowanie działalności poszczególnych ogniw rady na wniosek klasowych rad rodziców, zarządu rady, przewodniczącego rady lub dyrektora szkoły.

§11

Kadencja Rady Rodziców trwa 2 lata. 

Rozdział IV
Tryb podejmowania uchwał przez radę rodziców i jej organy
wewnętrzne.
§12

1.    Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.
2.    Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący.
3.    Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców szkoły.
Klasowe rady rodziców decydują samodzielnie, czy protokołować uchwały.

Rozdział V
Wybory do organów Rady Rodziców
§13

1.    Wybory do rady rodziców (klasowych rad rodziców) oraz do komisji rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym.

2.    Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie (jeśli nie mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym) swoją zgodę na kandydowanie.

3.    Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50% oraz jeden głos uczestników prawomocnego zebrania wyborczego.
5.    Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.
6.    Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo -
wyborczego rady rodziców:

1)      wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów zebrania,
2)      sprawozdanie z działalności organu ustępującego,
3)      sprawozdanie komisji rewizyjnej,
4)      informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki,
5)      dyskusja,
6)      uchwalenie wniosków do działalności rady rodziców w następnej kadencji,
7)      podjęcie uchwały w sprawie zakresu wyborów do organów rady (wybory pełne czy uzupełniające).
8)      wybory nowych organów rady rodziców

7.    Po zakończeniu zebrania sprawozdawczo wyborczego rady odbywa się pierwsze zebranie zarządu i komisji rewizyjnej rady.

Rozdział VI
Ramowy plan pracy rady rodziców i jej organów.
§14

1.    Plenarne posiedzenie rady rodziców jest zwoływane przez zarząd nie rzadziej niż raz w roku szkolnym. Na posiedzenie rady zaprasza się dyrektora szkoły.

2.    Zebranie plenarne rady rodziców może być zwoływane także w każdym czasie, na wniosek klasowych rad rodziców, rady pedagogicznej lub dyrektora - złożony do zarządu.

3.    Plenarne zebranie sprawozdawczo - wyborcze rady rodziców odbywa się każdego roku pomiędzy pierwszym i piętnastym października.

§15

1.      Zarząd rady rodziców obraduje nie rzadziej niż raz w semestrze. Na posiedzenia zarządu zaprasza się dyrektora szkoły.
2.      Posiedzenia prezydium są protokołowane

§16

Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy rodziców, klasowej rady rodziców, wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły.

Rozdział VII
Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszów rady rodziców

§17

1.    Rada rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:

1)      ze składek rodziców,
2)      z wpłat osób fizycznych, prawnych, organizacji, instytucji i fundacji,
3)      z dochodowych imprez organizowanych przez radę rodziców dla rodziców i środowiska szkoły.

2.    Wysokość składki rodziców ustala na początku każdego roku szkolnego zarząd rady.
§18

Wydatkowanie środków rady rodziców odbywa się na podstawie preliminarza wydatków rady rodziców na dany rok szkolny, zatwierdzanego przez zarząd rady rodziców. Roczny preliminarz wydatków nie może być sprzeczny z zamieszczonym poniżej ramowym preliminarzem wydatków rady rodziców.

Ramowy preliminarz wydatków rady rodziców
1.    Wydatkowanie środków pochodzących ze składki rodziców odbywa się następująco:

1)      20% środków zebranych z danej klasy jest do dyspozycji klasowej rady rodziców. Decyzję
o ich przeznaczeniu i wydatkowaniu podejmuje klasowa rada rodziców w porozumieniu z wychowawcą klasy. Główne cele, na jakie mogą być wydatkowane te środki, to dofinansowanie imprez klasowych, wycieczki i biwaki, upiększanie izby klasowej, nagrody dla wyróżniających się uczniów klasy oraz inne wydatki na rzecz klasy. Jeżeli klasowa rada rodziców zbierze ponad 90% możliwych wpłat, do jej dyspozycji pozostaje 50% środków.
2)      Pozostała część środków ze składek rodziców jest przekazywana do dyspozycji zarządu rady.
3)      Zarząd rady może wydatkować środki pochodzące ze składki rodzicielskiej wyłącznie na następujące cele:

-        pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników,
-        dofinansowania konkursów, zawodów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, finansowanie kosztów wyjazdów uczniów reprezentujących szkołę na zawody, konkursy i inne imprezy,
-        finansowanie części kosztów zespołów reprezentujących szkołę (np. stroje sportowe),
-        zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego,
-        zakup nagród dla wyróżniających się uczniów na koniec szkoły,
-        wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości rady rodziców.

2.    Środki rady rodziców pochodzących z innych źródeł niż składka rodzicielska mogą być wydatkowane na:

-      dofinansowanie celów ustalonych w § 18, ust. 1.
-      finansowanie własnych projektów rady rodziców, jak doposażenie pracowni lub gabinetu przedmiotowego, doposażenia szkoły w określoną aparaturę, renowację urządzeń sportowo-rekreacyjnych, itp.
-      finansowanie wydatków uznanych przez dyrektora szkoły za konieczne dla właściwego funkcjonowania szkoły i jej wizerunku.

3.    Sposób wydatkowania środków celowych, darczyńców może być zależny od życzeń czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz szkoły. W takim przypadku środki wydatkuje się na cele wskazane przez ofiarodawców.

  Rozdział VIII
Obsługa finansowo - księgowa rady rodziców
§19

1.    Obsługę finansowo-księgową środków rady rodziców, prowadzi skarbnik rady (księgowy) na podstawie umowy. Umowę zawiera w imieniu rady dyrektor szkoły.

2.    Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

3.    Dokumenty księgowe muszą być, przed zaksięgowaniem, sprawdzone przez skarbnika pod względem formalnym i rachunkowymi oraz zaakceptowane pod względem merytorycznym przez przewodniczącego rady i dyrektora szkoły.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe
§20

Członkowie klasowych rad rodziców, zarządu i komisji rewizyjnej, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w rozdz. IV tego regulaminu.

§21

1.    Rada rodziców posługuje się pieczęcią o treści: „Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie”
2.    Regulamin rady rodziców jest uchwalany na plenarnym zebraniu rady i tylko w tym trybie może zostać zmieniony.
3.    Regulamin Rady Rodziców obowiązuje z dniem jego uchwalenia.

 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie.
27-640 Klimontów; tel./fax: 015 8661018; e-mail: psp-klimontow@o2.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego